Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje pateikiame Jums informaciją apie tai, kaip www.igd.lt atstovaudama UAB „M Capital“ (toliau – Bendrovė arba Mes) interesus tvarko asmens duomenis. Papildoma informacija apie tai gali būti pateikta pirkimo-pardavimo, paslaugų ir kitose su Bendrove sudaromose sutartyse.

Asmens duomenų tvarkymą reglamentuoja Reglamentas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai bei Bendrovės lokaliniai aktai.

1. DUOMENŲ VALDYTOJAS

UAB „M Capital“, juridinio asmens kodas 302451147, adresas Vytenio g. 4, LT-03113 Vilnius.

2. PRIVATUMO POLITIKOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

2.1. Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens identifikavimo numeris, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, psicholiginio, fiziologinio, kultūrinio, ekonominio, ar socialinio pobūdžio požymiai, asmens buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius.
2.2. Privatumo politika – dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, tvarkymo, kaupimo ir saugojimo taisyklės.
2.3. Slapukai (angl. Cookies) – tai nedideli failai, įkeliami į kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą naudojamą įrenginį, kurių pagalba Svetainė atpažįsta įrenginį.
2.4. Svetainė – Bendrovės atstovų IGD valdomas interneto tinklalapis www.igd.lt.

Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

Bendrovės ir jos partnerių IGD tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo klientų užsakomų paslaugų, taip pat to, kokią informaciją klientai pateikia Bendrovei ir IGD, kai užsako ir (ar) naudojasi paslaugomis, lankosi Svetainėje, siunčia užklausas, pateikia savo duomenis įsidarbinimo Bendrovėje, tapimo partneriu (priklausomu draudimo tarpininkų) tikslais ar kitais būdais pateikia savo duomenis.

Duomenis tvarkome tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – asmens sutikimu,; kai tvarkyti asmens duomenis Bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai, kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės ar trečios šalies teisėto intereso, su duomenų subjektu sudarytai sutarčiai vykdyti.

Mes siekiame, kad asmens duomenys būtų tvarkomi sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tais tikslais, kuriais renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos, negalės būti suteiktos, jei asmens duomenys nebus pateikti.

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO APIMTIS, TIKSLAI, PAGRINDAS

Bendrovė asmens duomenis tvarko šiais pagrindiniais tikslais, pagrindais ir tokios apimties:

Duomenų subjektų kategorijos: Svetainės lankytojai, darbuotojai, kandidatai (potencialūs darbuotojai), kandidatai (potencialūs Bendrovės partneriai, potencialūs priklausomi draudimo tarpininkai), Bendrovės partneriai (priklausomi draudimo tarpininkai) ir jų pritraukti asmenys, mokymų, seminarų dalyviai, draudėjai, apdraustieji, pensijų fondo dalyviai ir jų darbdaviai (fiziniai asmenys), tretieji asmenys, mokantys pensijų įmokas (jų dalį).

Bendrovė tvarko šiuos kandidatų (potencialių Bendrovės partnerių (potencialių priklausomų tarpininkų)) asmens duomenis:

  • vardas , pavardė , asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Duomenų tvarkymo tikslas – Bendrovė sudaro galimybę potencialiam priklausomam tarpininkui susipažinti su Bendrovės veikla, darbo principais bei kita informacija, kuri yra reikalinga apsisprendžiant duomenų subjektui tapti priklausomu tarpininku. Duomenų tvarkymo pagrindas – sutarties su duomenų subjektu sudarymas.
  • vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, informaciją apie teistumą (informacija yra perduodama draudimo bendrovėms Draudimo įstatymo 1581 straipsnio 2 ir 3 dalių pagrindu) tikslu sudaryti ir vykdyti bendradarbiavimo sutartį su Bendrove, pristatyti Bendrovės veiklą; pagrindas – sutarties su duomenų subjektu sudarymas ir vykdymas.

Jei sutartis nesudaroma per 1 (vieną) mėnesį nuo duomenų gavimo ir duomenų subjektas nepateikia sutikimo dėl tolesnio jo duomenų tvarkymo, jo duomenys toliau nebetvarkomi. Jei duomenų subjektas pateikia sutikimą, pasibaigus sutikimo terminui ar jį atšaukus, duomenys toliau nebetvarkomi, išskyrus sutikimo davimo faktą patvirtinančių duomenų saugojimą ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus.

Įdarbinimo ir su tuo susijusiu personalo administravimo tikslu Bendrovė tvarko šiuos asmens duomenis: gyvenimo aprašymas (CV), motyvacinis laiškas, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, kontaktai. Jei Jūs pateiksite daugiau informacijos, Mes suprasime tai, kaip Jūsų valią Mums tokius duomenis tvarkyti (įskaitant ir specialių kategorijų duomenis). Jūsų Asmens duomenys, pateikti kandidatuojant į konkrečią Bendrovėje skelbiamą poziciją, tvarkomi darbo sutarties su Jumis sudarymo pagrindu. Jeigu pateikdami anketą Jūs kandidatuojate į konkrečią poziciją, tačiau darbo pasiūlymas Jums nepateikiamas, arba nenurodėte, jog kandidatuojate į konkrečią poziciją, Bendrovė, gavusi Jūsų sutikimą, Jūsų asmens duomenis saugos ir tvarkys Bendrovės kandidatų duomenų bazėje būsimoms darbuotojų atrankoms ne ilgesnį nei 1 (vienerių) metų terminą. Tokiu atveju, Jūsų pateikti duomenys suvedami į Bendrovės kandidatų (potencialių darbuotojų) duomenų bazę. Visą duomenų saugojimo laikotarpį Bendrovė gali vertinti Jūsų kandidatūrą bei teikti Jums pasiūlymus į darbo vietas Bendrovėje. Jūs turite teisę bet atšaukti duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo šiame punkte nurodytu tikslu, aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdamas savo valią raštu Bendrovės darbuotojui, susisiekdami su Bendrove Svetainėje nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu.

Bendrovė taip pat tvarko šių duomenų subjektų duomenis: draudėjų, apdraustųjų, pensijų fondo dalyvių vardas, pavardė, sutarties tipas, įsigaliojimo data, įmokos suma ir periodiškumas, prašymo pateikimo data tikslu apskaičiuoti atlygį priklausomiems draudimo tarpininkams (partneriams), gauti atlygį Bendrovei iš draudikų/ pensijų fondo valdytojų. Duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas duomenų valdytojo (Bendrovės) interesas bei teisėtas trečiųjų asmenų (Bendrovės priklausomų draudimo tarpininkų (partnerių) interesas. Bendrovė šiuos duomenis tvarko tokį laikotarpį, kiek būtina atlygio už sudarytas sutartis mokėjimui ir gavimui, o pasibaigus atlygio mokėjimo laikotarpiui, duomenis saugo 10 (dešimt) metų siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus ar ilgesnį laikotarpį, jei toks numatytas teisės aktuose.

Bendrovė tvarko dalyvavusių seminaruose (įskaitant dalyvavimą nuotoliniu būdu) asmenų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, seminarų įvertinimą, ateities konsultacijų, kurios asmenį domintų, temas, informaciją apie tai, iš kur asmuo sužinojo apie seminarą, nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuose yra užfiksuoti seminaro dalyviai .Bendrovė duomenis apie seminarų įvertinimą tvarko tikslu tobulinti Bendrovės organizuojamus seminarus; informaciją apie tai, iš kur asmuo sužinojo apie seminarą, Bendrovė tvarko tikslu tobulinti informacijos teikimo kanalus bei žinoti, kuriam partneriui priskirti dalyvį dėl ateities konsultacijų, jei nurodomi ne Bendrovės partnerio (priklausomo tarpininko) asmens duomenys tokius asmens duomenis Bendrovė nedelsiant nuasmenina ir toliau minėtu tikslu nebetvarko; pagrindas – teisėtas Bendrovės interesas. Kitus duomenis Bendrovė tvarko tikslu pateikti seminarų dalyviui jam aktualią informaciją, viešinti informaciją (nuotraukas ir vaizdo įrašus) apie įvykusį seminarą pagrindas – duomenų subjekto sutikimas. Seminarų dalyvių informaciją paprastai tvarko visi Bendrovės priklausomi draudimo tarpininkai (partneriai) (ar bet kuris iš jų), veikiantys kaip duomenų (sub)tvarkytojai.
Nuotolinius mokymus vedame pasitelkdami Zoom, Youtube platformas.
Informaciją apie Zoom platformos vykdomą asmens duomenų tvarkymą galite rasti čia: https://zoom.us/privacy
Informaciją apie Youtube platformos vykdomą asmens duomenų tvarkymą galite rasti čia: https://www.youtube.com/static?gl=GB&template=terms

Tvarkomi Svetainės lankytojų duomenys: IP adresas, svetainės naršymo istorija ir data, prisijungimo prie partnerio paskyros duomenys (prisijungimo vardas ir slaptažodis, registruojantis pirmą kartą: agento kodas, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, slaptažodis), užklausos Svetainėje duomenys (vardas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, žinutės tekstas), pirkinių krepšelio informacija, renginio, į kurį registruojamasi, informacija, perkančio asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, užsakymo pastabos. Asmenų, kurie registruojasi į renginį duomenų tvarkymo tikslas – organizuoti ir vesti mokymus, seminarus; duomenų tvarkymo pagrindas – sutarties, su duomenų subjektu vykdymas.

Bendrovė Svetainėje skelbia: mokymus vedančio asmens duomenis: vardą, pavardę, nuotrauką, trumpą asmens prisistatymą, video įrašą tikslu pristatyti mokymų dalyviams mokymų vedėją. Duomenų tvarkymo pagrindas – duomenų subjekto sutikimas.

Tiesioginės rinkodaros tikslais Mes tvarkome Jūsų duomenis tik, jei esate išreiškę sutikimą gauti informaciją apie Bendrovės paslaugas, renginius, seminarus ir kitą informaciją. Tiesioginės rinkodaros tikslu Bendrovė tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 5 metus po sutikimo gavimo arba iki sutikimo atšaukimo. Pasibaigus sutikimo terminui ar jį atšaukus, duomenys toliau nebetvarkomi, išskyrus sutikimo davimo faktą patvirtinančių duomenų saugojimą ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su Mumis elektroniniu paštu info@mcapital.lt.

Kiti tikslai. Bendrovė gali tvarkyti duomenų subjektų asmens duomenis ir kitais tikslais laikydamasi Reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų ir tvarkos.

5. IŠ KOKIŲ ŠALTINIŲ GAUNAMI ASMENS DUOMENYS

Asmens duomenys gali būti gaunami iš duomenų subjektų (Jūsų), Jūsų užpildytų dokumentų, Jums lankantis Svetainėje.

6. KIEK LAIKO MES TVARKOME ASMENS DUOMENIS

Asmens duomenis Mes tvarkome ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, duomenų subjektai ir/ar teisės aktai. Įprastai (jei nenurodyta kitaip) asmens duomenys Bendrovėje tvarkomi 10 (dešimt) metų nuo asmens duomenų gavimo.

Šioje privatumo politikoje gali būti nurodyti ir kiti konkretūs asmens duomenų tvarkymo, įskaitant saugojimą, terminai.

Jei pateiksite prašymą apriboti duomenų tvarkymą ir Mes tokį prašymą tenkinsime, surinkti asmens duomenys toliau Bendrovėje nebus tvarkomi, išskyrus surinktų duomenų saugojimą.

7. TVARKOMŲ DUOMENŲ TEIKIMAS KITIEMS SUBJEKTAMS

Jūsų asmens duomenis Mes saugome konfidencialiai ir tretiesiems asmenims neperduodame, išskyrus:

  • ginčo atveju Jūsų duomenis galime perduoti teisines paslaugas mums teikiantiems asmenims
  • Jūsų duomenis galime perduoti pasitelktiems duomenų tvarkytojams, subtvarkytojams
  • Jūsų duomenis galime perduoti valstybės institucijoms bei kitiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka

Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės: draudimo bendrovės, pensijų fondai, teisės ir finansų konsultantai; trečiosios šalys, tvarkančios registrus, programinę įrangą.

Jūsų asmens duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys Bendrovei buhalterinės apskaitos, Svetainės prieglobos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos, IT priežiūros ir kitas paslaugas.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, Mes siekiame užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Jūsų asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti teikiami šiais būdais: raštu, elektroninių ryšių priemonėmis, prisijungus prie atskirus duomenis kaupiančių duomenų bazių ar informacinių sistemų ar kitu asmens duomenų valdytojų suderintu būdu.

8. BENDROVĖ KAIP DUOMENŲ TVARKYTOJAS

Tais atvejais, kai veikiame kaip duomenų tvarkytojas, asmens duomenis mes tvarkome laikydamiesi duomenų valdytojų nurodymų.

9. DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

Duomenų apsaugos pareigūno informacija skelbiama interneto svetainėje, skiltyje kontaktai.

10. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Bendrovė savo vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba deda visas protingas pastangas užtikrinti, jog asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų. Visi asmens duomenys ir kita duomenų subjekto pateikta informacija laikoma konfidencialia. Prieigą prie Asmens duomenų turi tik tie Bendrovės darbuotojai bei Bendrovės duomenų tvarkytojai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms teikti.

11. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Jūs turite šias teises:

a) teisę žinoti (būti informuotiems) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
b) teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie mano asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
c) teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;
d) teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;
e) teisę reikalauti, kad pateikti asmens duomenys būtų sunaikinti;
f) teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
g) teisę reikalauti, kad tvarkomi asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma;
h) teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
i) teisę susipažinti su rezultatu, gautu priimant sprendimą automatizuotu būdu, pateikti savo nuomonę bei pareikalauti, kad mes peržiūrėtume sprendimą, priimtą automatiniu būdu;
j) kitas teises, nurodytas šioje privatumo politikoje ir Reglamente.

Pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinę savo asmens tapatybę, Jūs turite teisę asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar el. paštu pateikti rašytinį prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Gavę Jūsų prašymą, atsakymą Jums pateiksime ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo. Prašymą pateikti galite šiais būdais: telefonu: +37065998858, el. paštu: info@mcapital.lt, atvykti į biurą adresu Vytenio g.4, Vilnius.

12. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Slapukas – tai nedidelis kiekis informacijos, kurį Mūsų serveris išsiunčia į Jūsų kompiuterio standųjį diską ar kitą galinį įrenginį, kad interneto svetainė atsimintų Jus. Šią informaciją gali sudaryti svetainės nuostatų duomenys, puslapio URL nuoroda, sugeneruotas unikalus kodas identifikacijai. Slapukai naudojami siekiant pagerinti lankymąsi Svetainėje. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą Svetainėje bei daugiau sužinoti apie Svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek Svetainę, tiek ir teikiamas paslaugas.

Internetinėje svetainėje naudojamų slapukų tipai:

a) Veikimą gerinantys (sesijos) slapukai. Jie skirti pagerinti svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine.
b) Analitiniai (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Šie slapukai leidžia Bendrovei atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda Bendrovei pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško.
c) Funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę. Tai leidžia Bendrovei pateikti pagal Klientų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti klientams aktualią informaciją.

Naudojamų slapukų sąrašas:

Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas /paskirtis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Slapuko pobūdis (būtinas, analitinis, funkcinis) Naudojami duomenys
_utma
_utmt
_utmb
_utmc
_utmz
_ga
_gid
_gat
gadwp_wg_default_dimension, gadwp_wg_default_metric, gadwp_wg_default_swmetric
Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti.
Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį.
Įeinant į puslapį 2 metai
10 minučių
30 minučių
Iki uždarymo
6 mėnesiai
2 metai
24 valandos
1 minutė
Iki sesijos pabaigos
Analitiniai / veikimo – su šių Slapukų pagalba renkami duomenys apie tai, kiek vartotojų naudojasi Svetaine, kokį turinį jie pasirenka naršydami bei kita informacija, reikalinga Svetainės funkcionalumo tobulinimui. Apskaitai naudojami
IP adresai ir unikalūs
ID numeriai.
Apskaitos rezultatas
statistinis. Skaitliuko
apskaita vykdoma
per „Google
analytics“.
1P_JAR „Google” reklamų pritaikymas Įeinant į puslapį 6 mėnesiai Analitinis slapukas Reikšmė – Data ir ID
Cookielawinfo-checkbox-necessary
Cookielawinfo-checkbox-non-necessary
Viewed_cookie_policy
Naudojamas informacijai ar vartotojas sutiko su nuostatomis rinkti. Sutinkant su nuostatomis 1 mėnesį Funkcinis slapukas Reikšmės – „yes“, „no”.

SID, SSID, SAPISID, HSID, APISID

NID

SIDCC

Naudojami Google rinkti informacijai apie įrašus, kurie matomi puslapyje ir yra patalpinti YouTube.

SIDCC Apsaugos slapukas, skirtas apsaugoti naudotojų duomenis nuo neteisėtos prieigos.

Įėjus į puslapį

1 metai

6 mėnesiai

3 mėnesiai

Analitiniai slapukai Reikšmė – Įvairūs unikalūs kintamieji
PHPSESSID Slapukas skirtas identifikuoti sesiją Įėjus į puslapį Iki sesijos pabaigos Analitinis slapukas Reikšmė – unikali sugeneruota reikšmė
wp_affiliates Naudojamas priskirti užsiregistravusį renginio dalyvį „M Capital” partneriui, per kurio nuorodą dalyvis atėjo į svetainę. Įėjus į puslapį 6 mėnesiai Funkcinis slapukas Reikšmė – Unikalus kodas

Trečiųjų šalių slapukai:

Trečioji šalis Nuoroda į trečiosios šalies privatumo politiką Slapuko aprašymas
MailerLite https://www.mailerlite.com/legal/cookie-policy Slapuko pavadinimas __cfduid. Slapukas naudojamas išsaugoti vartotojo duomenis, kurie įvedami į MailerLite kontaktų formą.
Sukuriamas įėjus į puslapį su kontaktų ar komentarų forma, informacija saugaoma 1 metus. Slapukas yra funkcinis ir naudoja unikalia ID reikšmę.
Slapuko pavadinimas Intercom-id-. Saugomas 9 mėnesius, naudojamas lankytojų.
Hotjar https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information Slapukų pavadinimai _hjIncludedInSample. Saugomas 1 metus. Sesijos slapukas naudojamas pranešti Hotjar ar vartotojas yra įtrauktas.
Slapuko pavadinimas __hstc. Naudojamas vartotojų veiksmų sekimui. Saugomas 2 metus.
Hustle   Slapuko pavadinimas: hustle_module_show_count-popup-3. Suteikia puslapiui iškylantį langą.
Slapuko pavadinimas: inc_optin_popup_long_hidden-3. Naudojamas išsaugoti iškylančio lango nustatymams.
Woocommerce https://docs.woocommerce.com/document/woocommerce-cookies/

Slapuko pavadinimai: woocommerce_cart_hash, woocommerce_items_in_cart. Naudojami rinkti informacijai apie krepšelį.

Slapuko pavadinimas: wp_woocommerce_session_. Naudoja unikalų kodą atskirti kiekvieno kliento krepšelį ir išsaugoti duomenų bazėje.

Facebook https://www.facebook.com/policy.php Slapuko pavadinimas: _fbp, _fr. Slapukas naudojamas reklamų rodymui Facebook valdomose platformose lankytojams, kurie jau lankėsi mūsų svetainėje.

Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus, tačiau jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Jeigu jums reikia išsamesnės informacijos apie slapukus, apsilankykite interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org , kur rasite išsamios, nepriklausomos informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus per naršyklės nuostatas ir kaip pašalinti slapukus, kurie jau yra Jūsų kompiuteryje. Kad pašalintumėte slapukus iš mobiliojo telefono, turėsite pasiskaityti telefono naudojimo instrukciją.

13. BENDROVĖS PASKYROS SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS PRIEMONĖSE

Šiuo metu Bendrovė yra sukūrusi ir valdo paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėje Facebook, LinkedIn, YouTube. Visą informaciją, kurią Jūs pateiksite socialinės žiniasklaidos priemone Facebook, LinkedIn, YouTube (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama Jums aplankius Bendrovės Facebook, LinkedIn, YouTube paskyrą (įskaitant informaciją gaunamą socialinės žiniasklaidos priemonės naudojamų slapukų pagalba) ar skaitant Bendrovės įrašus socialinės žiniasklaidos tinkle, kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas Facebook, LinkedIn, Google korporacija. Todėl rekomenduojame perskaityti socialinio tinklo valdytojo Facebook, LinkedIn, YouTube ir Google korporacijos privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su juo dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.

Kaip Bendrovės Facebook, LinkedIn, YouTube paskyros administratorius Bendrovė parenka atitinkamus nustatymus, atsižvelgdama į savo tikslinę auditoriją ir į veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinio tinklo valdytojas Bendrovei suteikdamas galimybę sukurti Bendrovės paskyrą socialiniame tinkle ir ją administruoti gali būti apribojęs galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu Bendrovė negali įtakoti, kokią informaciją apie Jus rinks socialinio tinklo valdytojas Bendrovei sukūrus paskyrą socialiniame tinkle.

Visi tokie nustatymai, tiek parinkti Bendrovės, tiek nustatyti socialinio tinklo valdytojo, gali turėti įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymui naudojantis socialinės žiniasklaidos priemone Facebook, LinkedIn, YouTube, apsilankant Bendrovės paskyroje ar skaitant Bendrovės pranešimus socialinės žiniasklaidos tinkle. Net, jei Jūs tik žiūrite į Bendrovės pranešimus socialinės žiniasklaidos priemonėje, socialinio tinklo valdytojas gali gauti tam tikrą asmeninę informaciją, tokią kaip, kokiu galiniu įrenginiu Jūs naudojatės ir koks Jūsų IP adresas.

Paprastai, socialinio tinklo valdytojas Jūsų asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti Bendrovei pasirinkus papildomus paskyros nustatymus), tvarko socialinio tinklo valdytojo nustatytais tikslais, remdamasis socialinio tinklo valdytojo privatumo politika. Tačiau Jums naudojantis socialiniu tinklu, bendraujant su Bendrove per socialinį tinklą, apsilankant Bendrovės paskyroje socialiniame tinkle ar stebint Bendrovės įrašus jame Bendrovė gauna informaciją apie Jus. Bendrovės gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo Bendrovės parinktų paskyros nustatymų, susitarimų su socialinio tinklo valdytoju dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinio tinklo valdytojo nustatytų slapukų.

Facebook socialinio tinklo valdytojas renka informaciją, kokio tipo turinį Jūs matote, ką veikiate Facebook socialiniame tinkle, su kokiais asmenimis bendraujate, kaip dažnai ir kiek laiko su jais bendraujate, esate aktyvūs socialiniame tinkle ir kitą informaciją, įskaitant informaciją apie Jūsų naudojamą galinį įrenginį. Norėdami sužinoti daugiau apie socialinio tinklo Facebook valdytojo privatumo politiką spauskite čia

LinkedIn socialinio tinklo valdytojas renka informaciją, kokio tipo turinį Jūs matote, ką veikiate LinkedIn socialiniame tinkle, informaciją apie Jūsų išsilavinimą, su kuo bendraujate, ir kitą informaciją. Norėdami sužinoti daugiau apie socialinio tinklo Linkedin valdytojo privatumo politiką spauskite čia

Kai Jūs naudojatės, apsilankote socialiniame tinkle YouTube ar jame žiūrite Bendrovės įrašus neprisijungę prie „Google“ paskyros, Google korporacija renka ir saugo naudodama unikalius identifikatorius, susietus su Jūsų naudojama naršykle, programa ar įrenginiu. Tai padeda tvarkyti kalbos nuostatas per naršymo sesijas. Kai esate prisijungę prie „Google“ paskyros, Google taip pat renka „Google“ Jūsų paskyroje saugomą informaciją. Norėdami sužinoti daugiau apie Youtube ir Google korporacijos privatumo politiką spauskite čia

Detalesnė informacija apie socialiniame tinkle Facebook naudojamus slapukus pateikta čia: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Detalesnė informacija apie socialiniame tinkle LinkedIn naudojamus slapukus pateikta čia https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Detalesnė informacija apie socialiniame tinkle YouTube naudojamus slapukus pateikta čia https://policies.google.com/privacy

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Privatumo politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Privatumo politika nėra laikoma Bendrovės susitarimu su Jumis dėl asmens duomenų tvarkymo. Šia privatumo politika Mes informuojame Jus apie asmens duomenų tvarkymo principus Bendrovėje ir galime savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką, kuri įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje. Rekomenduojame reguliariai peržiūrėti mūsų Privatumo politiką.

Paskutinį kartą atnaujinta 2021-12-10.